caricature for may

دانشگاههای ایران که توسط قوانین شرع اداره میشوند


......................................

خدای مهربان برای امتحان کردن دستور قتل میدهد

سوره محمد آیه 3 و4 :
* این است که کافران پیرو باطل گردیدند و اهل ایمان پیرو قرآن حق که از جانب خدایشان نازل گردید شدند ،اینگونه خدا مثال حال مردم را بیان میکند (3)چون به آنان رسیدید باید آنها را گردن بزنید تا وقتی که از خونریزی زیاد از پای درآبند پس آنکه ، اسیران را به بند کشید تا بعد او را رها گردانید یا فدیه گیرید تا سختیهای خود را فرو گذارد ،این حکم است و اگر خدا میخواست خود از آنها انتقام میکشید لیکن برای امتحان شما بیکدیگر است و آنانکه در راه خدا. کشته شدند خدا هرگز اعمالشان را ضایع نگرداند*
طبق این آیه خدای محمد کافران (کافرانی که جرمشان این بود که خدای محمد را قبول نداشتند)را خودش نمی کشت ،بلکه برای امتحان کردن مومنان ،حکم قتلشان را به مومنان می داد و خودش هم (که به صورت نامرئی است و دیده نمی شود)مومنان را زیر نظر داشت تا ببیند کدامیک از آنها بهتر میکشد و دستورش را بهتر اجرا میکند.

شما معلمی را در نظر بگیرید که دو هدف دارد . هدف اولش این است که میزان قدرت جسمانی شاگردانش را محک بزند و هدف دومش این است که شاگردان تنبل را تنبیه کند . آیا بنظر شما این معلم این حق را دارد که که دستور دعوا بین شاگردانش را بدهد اگر معلم فرزند شما این کار را بکند واکنش شما چه خواهد بود ؟با کمی دقت در جهان پیرامون خود میتوان به عظمت خالق پی برد و دریافت که خالق واقعی چقدر بزرگ است پس نمیتواند دستورات کوچک مانند فدیه گرفتن از اسیران و گردن زدن مخالفان را بدهد .
....................................