طریقه توزیع غنائم توسط خدای مهربان محمد

سوره الحشر آیه 5
انچه از درختان خرما را بریدید و آنچه را برپا گذاشتید همه به امر خدا و برای خواری جهودان فاسق و نابکار بود
سوره الحشر آیه 6
و آنچه را خدا از مال آنها برسم غنیمت باز داد متعلق به رسول است که شما سپاهیان اسلام بر ان هیچ اسب و اشتری نتاختید و لیکن خدا رسولانش را بر هر که خواهد مسلط میگرداند و خدا بر هر چیز تواناست
سوره الحشر آیه 7
و آنچه خدا از اموال کافران دیار به رسول خود غنیمت داد آنمتعلق به خدا ورسول و (ائمه)خویشاوندان رسول است و یتیمان و فقیران و راهگذران،این حکم برای آن است که غنایم دولت توانگران را نیفزاید و شما آنچه رسول حق دستور میدهد بگیرید و هر آنچه نهی میکند واگذارید و از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است
عجب خدایی ؟!
این بااصطلاح خدا ، اول یهودیان را در کتابهای دیگرش قوم برگزیده میخواند ولی بعدآ آنها را نابکار قلمداد میکند این بااصطلاح خدا ، اول تعدادی از مردم را می آفریند و به آنها رزق و روزی میدهد و سپس توسط قوم دیگری آنها را از بین میبرد و برای تقسیم کردن دارایی آنها (با نام غنیمت)آیه نازل میکند
طریقه تقسیم غنیمت توسط خدای محمد :
تمام اموال جهودان به محمد میرسد (به خاطر اسبها و شترهای محمد)البته او بخاطر خدا جنگ کرده است نه بخاطر غارت کردن مال مردم تمام اموال کافران به خدا و محمد و فامیلش میرسد وتوسط محمد و فامیلش در اختیار مستمندان قرار خواهد گرفت (کی ،کجا ، چگونه معلوم نیست )
آیا خدا هم دنبال غنیمت است ؟ آیا منصفانه است که اموال و دارایی گروهی با زور شمشیر گرفته شود و توسط خدا(خدای بااصطلاح مهربان)تقسیم شود
؟ آیا محمد به خاطر خدا جنگ میکرد ؟ این غنایم به چه درد محمد میخورد مگراو به بهشت و آخرت ایمان نداشت ؟
بنظر من محمد تمام این بااصطلاح آیات را فقط برای غنیمت گرفتن دارایی دیگران گفته بود و این جملات هیچ ارتباطی با خداوند دانایی و خرد و خداوند صلح و دوستی ،ندارد و محمد با استفاده از این خزئبلات و گول زدن اعراب 1400سال پیش توانسته بود حکومت تشکیل داده ودارایی فراوانی برای خود و خویشاوندانش تهیه کند.

..........................................

caricature for FEB

IRANIAN ISLAMIC BOMB


....................................