طبق قرآن مرد میتواند همسرش را کتک بزند

طبق قرآن شما میتوانید همسرتان را بعد از طی کردن دو مرحله کتک بزنید در مرحله اول چنانچه به حرف شما گوش نکرد(مثلآ اگر به او بگویید که حق رفتن به خانه مادرش را نداردواو بار اول به حرف شما گوش نکرده وبه خانه مادرش رفت )شما حق کتک زدن او را ندارید و برای بار اول او را موعظه و نصیحت کنید در مرحله دوم اگر دوباره حرف شما را گوش نکرد (وبجای آبگوشت برنج درست کرد) تا مدتی با او در یک تختخواب نخوابید وبعد از این دو مرحله اگر از دستورات شما سر پیچی کرد در مرحله سوم می توانید او را با کتک زدن تنبیه کنید
سوره نساء آیه 34 :
پس زنان شایسته فرمانبردارانندخویشتن نگهدارندگانند در نهان بدانچه خدا نگهداشته است و آنانکه بیم سرکشیشان دارید اندرز دهید و دوری گزینید از ایشان در بسترها وبزنیدشان پس اگر فرمانبرداری کردند شما را نجوئید برایشان راهی همانا خداوند است برتر بزرگوار.
آیا درست است که بگوئیم زنان فرمانبردارانند ؟ پس خدا آنها را برای مسائل جنسی وفرمان پذیربودنشان آفریده است ؟ وهمیشه بدون چون و چرا باید مطیع همسرانشان باشند ؟ (مثلآ خانه ای که فهم و شعور مرد کمتر از زن باشدرا در نظر بگیرید)اگر خدا دختر داشت آیا راضی میشد که دخترش را فقط بخاطر نافرمانی کتک بزنند
؟

اگر کمی به عقل خود رجوع کنیم میتوانیم دریابیم که:
اینها فقط حرفهای یک انسان با طرز تفکر بسیار قدیمی میتواند باشد و خدای واقعی هیچ وقت چنین دستوراتی را نمیدهد.

.....................................

caricature for april


.............................................