نظرات امام کاظم در مورد حیوانات

امام موسی کاظم: دوازده نوع حیوان هست که  قبلا انسان بودند !

ازامام موسی کاظم در حدیث معتبر منقول است که دوازده صنف حیوانند که در اصل آدمیان بوده اند و بعدا از جانب خداوند مسخ شده اند، پس فیل پادشاهی بود که زنا و لواط می کرد و خرس عرب باده نشینی بود که دیوثی می کرد و خرگوش زنی بود که به شوهر خود خیانت می کرد و غسل حیض و جنابت نیز نمی کرد و شب پره کسی بود که خرمای مردم را می دزدید و میمون و خوک جماعتی بودند از بنی اسرائیل که در روز شنبه ماهی شکار می کردند و سوسمار و چلپاسه گروهی دیگر بودند از بنی اسرائیل که در زمان موسی به مائده آسمانی ایمان نیاورند و مسخ شدند، پس گروهی از ایشان به دریا رفتند و گروه دیگر به صحرا، و عقرب مردی فضول بود که مردم با او عمل قبیح می کردند .
کتاب حلیة المتقین باب 13 فصل 8