سایه احمدی نژاد

فروش بهشت توسط امام صادق

امام جعفر صادق:
هیچ عمل نیکی نزد خداوند بهتر و ثوابش زیادتر از دادن پول به امام نیست.! یک درهم که به امام برسد بهتر از دو میلیون درهمیست که در راه خیر دیگر صرف شود.
«من در حالی که ثروتم از تمام اهالی مدینه بیشتر است، باز هم از شما پول میگیرم زیرا هدفم این است که شما پاکیزه شوید».!
(اصول کافی ، جلد دوم ، صفحه های ۴۸۸-۴۸۹)
پول بده به امام = ثواب خیلی زیاد = بهشت
امام هم با پولهای شما ملک میخره ، برده میخره ، کنیزهای خوشگل میخره ، اولاداش زیاد میشه ، واسه اولاداش هم کنیز خوشگل میخره و ...