محمد از سعال کردن وحشت داشت

سوره الاحزاب آیه 26 و 27 :
و آن گروه اهل کتاب که کمک و پشتیبان مشرکان بودندخدا از سنگرهایشان فرود آورد و در دلهایشان از شما مسلمانان ترس افکند تا اینکه گروهی از انان را بقتل رساندیدو گروهی را به اسارت درآوردید .وشما را وارث سرزمین و اموال آنهاو نیز سرزمینی که هیچ بر آن قدم ننهادی نصیب شما گردانید و خدابر هر چیز که خواهد تواناست.
منظور از اهل کتاب چه کسانی هستند ؟
معمولآ اهل کتاب به کسانی گفته میشود که بیشتر عمرشان با کتاب و مسائل علمی و ادبی ودینی(هر دین و مسلکی که میخواهد باشد) هنری و....صرف شده باشد وامروزه از این اشخاص با القابی مانند : استاد و معلم و
نویسنده و روحانی(ملا و اسقف و پاپ و ...) و سردبیر روزنامه و محقق و ... یاد میشود .
در زمان محمد اکثریت این اهل کتاب با محمد به مخالفت برخاسته بودند و با قلم و بیان خویش مزاحمتهای بیشماری برای محمد ایجاد کرده بودند سعال اصلی اینجاست که اگر محمد و خدایش استدلال لازم را در مقابل اهل کتاب را داشتند آیا احتیاجی به کشتن آنها بود ?
همه گان این را میدانند که افراد بیسواد و بی منطق و ضعیف الاقل و دیکتاتور در بحث با دیگران به زورمتوسل میشوند ومحمد و خدای ساختگیش از سعال کردن اهل کتاب و حتی مردم عادی وحشت داشتند ومحمد همیشه میکوشید تا از جواب دادن به سعالات فرار کند و حتی سعال کردن را امری شیطانی جلوه دهد و موارد ذکر شده را میتوان در آیات زیر بخوبی فهمید :
سوره الانعام آیه 68
دیدی که برای خرده گیری در آیات ما گفتگو میکنند از آنها دوری گزین تا در سخنی دیگر وارد شوند وچنانچه شیطان فراموشت ساخت بعد از آنکه متذکر کلام خدا شدی دیگر با آن گروه ستمگر مجالست مکن .
سوره ماعده آیه 101
ای آنانکه ایمان آورده اید نپرسید از چیزهاییکه اگر باز شود ،برای شما،بد آید شما را ،و اگر بپرسید از آنها ،هنگامیکه فرود آید قرآن فاش شودبرای شما ،درگذشت خدا از آنها و خداست آمرزنده بردبار
سوره ماعده آیه 102
همانا پرسیدند آنها را گروهی پیش از شما ،پس گردیدند بدانها کافران

آیا خدایی با این عظمت با چند سعال تعدادی عرب فاش میشود ؟ و این خدا چرا در مقابل سعال کردن اینقدر ناتوان و عاجز است ?

آنکه حساب پاک است از محاسبه چه باک است

بنظر من محمد هیچ رابطه ای با خدای حقیقی نداشته است و کسانی که او را سوال پیچ مکردند به کذب بودن سخنان او وقلابی بودن خدایش پی میبردند.
...........................................

caricature for march


..........................................