ازدواج محمد با همسر پسر خوانده اش

سوره الاحزاب آیه 37 :
و چون توبا آن کس که خدایش نعمت اسلام بخشید و تواش نعمت آزادی،بنصیحت گفتی بر او زنی را نگه دار که همسر توست واز خدا بترس وآنچه در دل پنهان میداشتی خدا آشکار ساخت و تو از مخالفت و سرزنش خلق ترسیدی وسزاوارتر بود از خدا بترسی ما هم (بدین غرض)چون زید از آن زن کام دل گرفت او را بنکاح تو درآوردیم تا بعد از این مومنان در نکاح زنان پسرخوانده خود که از آنها کامیاب شدندبر خویش حرج وگناهی نپندارند و فرمان خدا به انجام رسید .
عجب فرمانی ؟!
.لطفآ به خدای محمد فکر کنید که تمام کهکشانها را رها کرده و چه فرمانهایی میده و خود را با چه چیزهایی مشغول کرده است؟منظور از آنچه که در دل پنهان میداشتی چیست ؟ آیا محمد این زن بسیار زیبا طبق احادیث)را در دورانی که زن زید بود دوست داشت و عاشقش بود ؟اگر همسایه شما با زن پسر خوانده اش ازدواج کند او را با چه دیدی نگاه میکنید ؟ آیا با منطق وعقل شما سازگار است که پیامبر خدا چنین کاری بکند وخدا هم برای این کار قشنگ او آیه هم بفرستد ؟
.بنظر من فرستاده خدا که صاحب تمام کهکشانهاست نمیتواند این کار را کرده باشد مگر اینکه قلابی باشد.
وهمانطور که در آیات هم دیده میشود ،بیشتر فرمانهای خدای محمد که صاحب تمام کهکشانهاست یا در مورد سکس محمد وزنان محمد میباشند ویا در مورد چگونگی تقسیم غنائم جنگی میباشند ویا در مورد کشتن دشمنان خدای قدرتمند و صاحب تمام کائنات و کهکشانها (که خود از کشتن آنها عاجز و ناتوان است )میباشند ویا دستوراتی در مورد پرداخت خمس و زکات(مالیات)به محمد میباشد
.
.............................................

caricature _october

.................................