اشتباهات قرآن در مورد سیارات و ستارگان

طرزفکر مردم قدیم:
با توجه به اینکه دانش وسطح آگاهیهای بشر درزمان محمد از
چگونگی سیارات وشکل آنها وچگونگی گردش آنها به دور
یکدیگرکاملآ محدود بود محمد نیز مانندمثل سایرین تصورمی کرد
که شکل زمین مسطح بوده و ثابت است ودر تمام قرآنحتی یک
آیه هم در مورد حرکت زمین به چشم نمی خورد ولی درمورد
سایرستارهو سیاره ها می توان آیات بسیاری یافت :
سوره انعام آیه 96 :
خداست شکافنده صبحگاهان وشب را برای آسایش خلق مقرر
داشت وخورشید وماه را بنظمی معین بگردش دراورده است .
سوره لقمان آیه 29 :
آیا ای رسول ندیدی که خدا شب را در روز و روز را در شب
داخل می کند وخورشیدو ماه را مسخرساخته که هر یک تا وقت
معینی گردش کنند .
سوره الشمس آیه 6 و1 :
قسم به آفتاب وهنگام رفعت آن 6-و به زمین و آنکه بگسترانید .
منظور از وقت معین چیست ؟
در آن زمان مردم فکر میکردند که خورشید فقط در طی روز بر
زمین میتابد و اصلآفکر نمیکردند که هنگام شب هم خورشید بر
قسمت دیگریاز زمین میتابد. در مورد ماه هم همین طور فکر
میکردند.
منظور از رفعت آن (رفعت خورشید)چیست؟
در این(بااصطلاح)آیه باز هم مثل آیات قبلی آنها فکر میکنند که
خورشید حرکتمیکند و زمین ثابت و بدون حرکت است
منظور از بگسترانید چیست ؟
در آن زمان مردم نمی دانستند که زمین گرد است و کروی است آنها
فکر می کردندکه زمین حالت مسطح دارد .

........................................

caricature_august


.....................................