بی عدالتی محمد و خدایشسوره نساء آیه 3 :
واگر بترسید که دادگری نکنید در یتیمان پس کابینبندید برآنچه خوش آید شمارا(پاک باشد برای شما )دو تا سه تا وچهار تا واگر ترسیدید که دادگری نکنید پس یکی را یا آنچه ملک یمین شما باشداین است نزدیکتر بدانکه ستم نکنید .سوره الاحزاب آیه 51 :
وتو ای رسول هر یک از زنانت را نوبتش موخر داری وهر که را که خواهی بخود بپذیرو هم آنکه (بقهر) ازخود راندی اگرش (بمهر)خواندی باز بر تو باکی نیست این شادمانی دل ووروشنی دیده آنهاست و هرگز هیچ یک نباید محزون باشند بلکه به آنچه ایشان را عطا کردی همیشه خشنود باشند وخدا بهر چیز که در دل شما مردم است آگاه است و خدا بردبار وداناست .
دادگری و عدالت یعنی چه ؟
دادگری و عدالت همانطور که از اسمش پیداست یعنی به عدل رفتار کردن مثلآدر نانوایی نانوا باید نوبت را رعایت کند واول به خانمهای خوشگل نان ندهد . حال چگونه است که اولآ خدا تمام کهکشانها را رها کردا و خود را با زنان محمد مشغول ساخته است و ثانیآچطور ممکن است که خدای واقعی ( نه خدای قلابی)به محمد در یکجا بگوید اگر نمی توانی دادگری کنی بیشتر از یک زن نگیر و در جای دیگر بی عدالتی او نسبت به زنانش را تآیید کند .
....................................

caricature for july