خدا از دلهای مردم خبر ندارد

خدا از دلهای مردم خبر ندارد و بعضآ حرفش را هم پس میگیرد
سوره انفال آیه 65 :
ای رسول مومنان را بجنگ ترغیب کن اگر بیست نفر از شما صبور و پایدار باشید بر دویست نفر از دشمنان پیروز خواهید شد و اگر صد نفر بودید با هزار نفر از کافران برابری توانید کرد و پیروزی بدست خواهید آورد زیرا آنها گروهی بی دانشند.
سوره انفال آیه66 :
اکنون خدا بر شما تخفیف دادو دانست که در شما ضعف ایمان راه یافته پس اگرصد نفر صبور و پایدار باشید بر دویست نفر و اگر هزار بر دو هزار به اذن خدا غالب خواهید شد و خدا با صابران است .
قبل از آیه65 نمیدانست .ولی در آیه 66 دانست.
در آیه 65 :بیست نفر بر دویست نفرغلبه میکنند و بعد از اینکه خدا متوجه بعضی چیزها میشود ، در آیه 66 :صد نفر بر دویست نفرغلبه میکنند.
با دقت کردن در این دو آیه وتطبیق و مقایسه این دو پی میبریم که خدا هنگام گفتن آیه65 از آینده خبر نداشته است وبعد از آیه فوق فهمیده است که در دلهای مردم ضعف ایمان راه یافته است و مانند یک فروشنده ماهر به آنها تخفیف داده است .با قدری تامل و فکر کردن بر روی این (بااصطلاح) آیه ها میتوان به این نکته رسید که جملات فوق نمیتواند از طرف خدای دانا و توانا باشد و محمد با هوش و زکاوتی که داشت میتوانست با این جملات اعراب پیرامون خود را فریب دهد و آنها را با غنیمت دنیوی و بهشت و حوری و قلمان و ...به جنگ وادارد و به اهداف خود برسد.
او به اطرافیان میگوید :
خدا میگوید به جنگ بروید و هر کدام از شما میتوانید
(20 نفر بر 200 نفر = یک نفر بر ده نفر) ده نفر را بکشید و بعد از اینکه کمی با خود حساب و کتاب میکند(ودوباره همه چیز را بگردن خدا می اندازد ) و میگوید : خدا متوجه شد که ایمان شما ضعیف است ، هر کدام از شما میتوانید 2 نفر را بکشید.
.................................

caricature for may


............................