غنیمت گرفتن دختران جوان (کنیز) توسط محمد

محمد (برای خودش) درجنگها کنیز بغنیمت میگرفت
سوره الاحزاب آیه 50 :
ای پیامبر،ما زنانی را که مهرشان ادا کردی بر تو حلال کردیم و کنیزانی را که بغنیمت خدا ترا نصیب کرد و ملک تو شد و نیز دختر عمو و دختران عمه دختران دائی و دختران خاله آنها را که با تو از وطنشان هجرت کردند و نیز زن مومنه ای که خود را برسول بی شرط و مهر ببخشد و رسول هم بنکاهش مایل باشد که این حکم مخصوص توست دون مومنان که ما حکم زنان عقدی و کنیزان ملکی مومنان را (پیشتر) بعلم خود بیان کردیم . این زنان را که همه را بر تو حلال کردیم بدین سبب بود کهبر وجود (عزیز) تو در امر نکاح هیچ حرج و زحمتی نباشد و خدا را بر بندگان مغفرت و رحمت بسیار است
احکامی که در این آیه، خدای محمد برای محمد داده است عبارتند از:
* حلال کردن زنانی که محمد قبلآ، آنها را طلاق داده بود
* حلال کردن کنیزانی که در جنگ نصیب محمد شده بودند
* حلال کردن دختر دایی ودختر عمه و .....کنیزان ملکی
*حلال کردن زن مومنه که خودش را به محمد بخشید
* مخصوص محمد بودن این حکم
*رها کردن محمد از دردسر مراسم ازدواج با تک تک آنها

بنظر شما آیا این آیه بخاطر رفاه حال محمد آمده است یا بخاطر بندگان و مردم عادی آمده است ؟ آیا میتوانید ارتباط این آیه را با زمان امروزی پیدا کرد ؟ طبق این آیه ، آیا خدا برده داری و داشتن کنیز را آزاد میداند ؟ آیا با عدالت خدا سازگار است که گروهی از انسانها را با عنوان کنیز (دختران کم سن و سال و برده ) وگروهی دیگر را با نام غلام (برده مرد ) در اختیار گروهی دیگر قرار دهد و این کار را قبول داشته باشد ؟ آیا در حال حاضر خدا میتواند این دستورات را برای ما بدهد؟ آیا خدا هم مثل بشر است و با خدای 1400 سال پیش فرق دارد و دیگر چنین دستوراتی نمی دهد????
این آیه (حکم)بخاطر این آمده است که بر وجود عزیز محمد در نکاح برای تک تک این زنان و کنیزان (دختران برده)هیچ حرج و زحمتی نباشد ایشان راحت باشندبا این حکم محمد میتواند از این به بعد با زنهایی که قبلآ طلاقشان داده بود براحتی رابطه زناشویی و ... داشته باشد


بنظر من خدا در گذشته بسیار دور و در حال حاضر هیچ فرقی نکرده است و دستوراتش در تمام دوران یکسان است و از ابتدا تا انتها با برده داری و جنگ و خونریزی وغارت اموال مردم بهر شکل و بهر نام مخالف بوده است و محمد تمام این آیات را بخاطر راحتی و قدرت طلبی خودش گفته است و خدایی به این عظمت و بزرگی دستورات و احکام حقیرانه ای مانند این را نمی دهد.

..................................................

caricature for JAN


.................................................