خدای تمام عالم بین زنان محمد خبرچینی میکرد


سوره التحریم آیه 3 و4 و 5
وقتی پیامبر با بعضی از زنانش سخنی گفت آن زن چون خیانت کرده و دیگری را آگاه ساخت خدا به رسولش خبر داد و او بر آن زن برخی را اضهار کرد و برخی را از کرم پرده نهاد و اضهار نکرد . آن
زن گفت ترا که واقف ساخت ؟ رسول گفت مرا خدای دانای آگاه خبر داد . اینک اگر هر دو زن به درگاه
خدا توبه کنید که البته دلهای شما میل کرد است و اگر با هم بر آزار او اتفاق کنید البته خدا باز یار اوست و جبرعیل امین و مردان صالح و با ایمان و فرشتگان حق ، یار و مدد اویند . امید است که اگر پیامبر شما را طلاق داد خدا زنان بهتر از شما را با او همسر کند که همه با مقام تسلیم و ایمان و خضوع و اطاعت اهل توبه و عبادت رهسپار باشند . چه بکر و چه غیر بکر.

اگر به این (به اصطلاح آیه)کمی با فکر باز و منطقی نگاه کنیم متوجه میشویم که چه کسی به محمد خبر داده است و این کسی نیست جز همان زن دهن لق اولی که محمد به گردن خدا انداخته است.
((معمولآ مادر خانواده گزارش تمام کارهای بچه را به پدر می دهد و هنگامی که بچه از پدرش می پرسد که چه کسی تو را آگاه ساخت ، پدر جواب میدهد : کلاغ خبرچین و خیلی از بچه ها خیال میکنند که کلاغی تمام کار و زندگی خودشو رها کرده و مدام دنبال آنهاست .))
بنظر شما خدایی به آن عظمت تمام کار خودش رو رها کرده بود و دنبال خبرچینی بین زنان محمد بود و دنبال زنان دیگری برای محمد بود که با او همسر کند که فرمان بردارتر و بهتر باشند (حتی بکر بودن آنها برای خدا قابل توجه بود ) .
در این ایه محمد چیزی به زنش گفته است و طبق عادت زنان( دهن لقی) ، آن زن هم به دیگر زن گفته است و سخن چرخیده و توسط یکی از همان زنان بگوش محمد رسیده است و هیچ ربطی به خدای دانا و توانا ندارد .
از طرفی دیگر شاید هم محمد حوس زنان بکر تازه بسرش زده بود ، که این سیاه بازی و بهانه تراشی
برای طلاق دادن زنهایش بوده است.
....................................................

caricature_november


.....................................