caricature for june

حجاب اسلامی برای میکروبهای مونث
......................................

خدای محمد می گوید بجای زن ، کنیز بگیر

سوره الاحزاب آیه 52 :

ای رسول بعد از این دیگر نه عقد هیچ زن بر تو حلال است ونه مبدل کردن این زنان بدیگر زن هر چند از حسن او به شگفت آیی و بسیار در نظرت زیبا آید مگر کنیزی که مالک شوی و خدا بر هر چیز مراقب و نگهبان استدستوراتی که خدای محمد برای او در این آیه داده است را مرور کنیم :

عقد کردن زن را برایش ممنوع کرده است*

مبدل کردن زنان (طلاق دادن یک زن و گرفتن زنی دیگر بجای آن)را برای محمد ممنوع کرده است *

گرفتن کنیز ،بجای زن را (که تعدادشان هم ظاهرآ نامحدود است)را برای محمد آزاد کرده است*

به نظر شما زنان محمد با کنیزانش برای محمد فرق داشتند؟
مگر او چقدر زنان را بدیگر زن مبدل کرده بود که حتی خدای او مجبور به نزول آیه شد ؟

این کنیزانی که محمد مالک میشد بر چه حسابی بوده است که آنها را عقد نمیکرد و نکاح نمیکرد ؟

آیا این کنیزان در نظر محمد انسان بودند یا نه ؟اهداف محمد از این آیه :

با این آیه محمد میتوانست از شر حرفهای مومنان (مبنی بر اینکه :برای حلال بودن هر زن باید نکاح کرد و مهریه پرداخت نمود)راحت میشد و از طرفی میتوانست اعتراض زنهای دیگرش را در مورد ارتباط با کنیزانش را با این حکم(به اصطلاح آیه)برطرف سازد وآزادانه بتواند با کنیزان زیبا که در جنگها نصیبش میشد (که طبق سوره الاحزاب آیه 50 خدا همه این کنیزان را یکجا برایش حلال کرده بود)ارتباط دینی و ....داشته باشد و خوبیش هم اینجا بود که از لحاض مالی خیلی صرفه داشت (چون مهریه و مراسم عروسی و هزینه های دیگر در کار نبود.)
.
سوره المعراج آیه 29 و 30
.
وآنانکه خود را از شهوت نگاه می دارند مگر بر زنان حلال و کنیزان ملکی خویش که از اعمال شهوت هیچ ملامت ندارند
.
سوره مومنون آیه 5 و 6
.
و آنانکه اندامشان را از عمل حرام نگه میدارند 5 مگر بر جفتهایشان یا کنیزکان ملکی ومتصرفی آنها که هیچگونه ملامتی درمباشرت با این زنان بر آنها نیست.
.
به نظر من این آیه هیچ گاه نمیتواند از طرف خدای عادل و آگاه و دانا باشد و خدای به این عظمت فرمانهای خفیفی مانند این (باصطلاح)آیه را نمیدهد
..............................................