فرشته های الله ، پسر هستندالله ،خدای محمد ،داشتن دختر را
ننگ میداند و داشتن آن را انکار
میکند :


با خواندن آیات زیر میتوان دریافت که الله هم
ازلحاظ فکری کاملآ با عربهای دوره محمد
یکی بوده است و مانند آنها داشتن دختر را
ننگ میدانسته است و شاید هم اگر چند دختر
اضافهداشت موقع تولد دختران جدید شاید
آنها را زنده بگورمیکرده . ؟ !سوره الاسراء آیه 40 :
آیا خدا شما را به فرزندان پسر برگزیده ؟ و فرشتگان را دختران خویش قرار داده ؟ این گفتار بسیار گناه بزرگی است .

سوره طور آیه 39 :
آیا او را است دختران و شما را است پسران ؟

سوره نجم آیه 21 و 22 :
آیا شما را فرزند پسر و خدا را دختر است ؟ این است آن هنگام بخشش کردنی ناهنجار(تقسیم ناعادلانه) .

سوره زخرف آیه 19 :
و مشرکان فرشتگانی که مخلوق خدا هستند را دختر میخوانند ،آیا در وقت خلقت آنها حاضربودند ؟ البته شهادت آنها در نامه اعمالشان نوشته شده و بر آن مواخذه می شوند .
..
با توجه به این بااصطلاح ایه ها میتوان دریافت که الله داشتن دختر را موجب خجلت و سرافکندگی و ضعف میداند و تمام کسانی که تا امروزفکر میکردند که فرشته ها از جنس دخترهای زیبا و دوست داشتنی هستند ، باید به عرضشان برسانم که به همراه مشرکان صدر اسلام با همراه داشتن نامه عملشان ، توسط الله بیچاره بدبخت که به ناحق مورد افترا و تحمتِ داشتن دختر قرار گرفته است ، به سزای عملشان خواهند رسید .

cartoon for sep