به خانه های محمد وارد نشوید وبظروف غذا چشم انتظار نگشایید

سوره نساء آیه 53
ای کسانی که به خدا ایمان آوردید به خانه های پیغمبر داخل نشوید مگر آنکه اذن دهد و بر سفره طعامش دعوت کند در آنحال هم نباید زودتر از وقت آمده بظروف غذا چشم انتظار گشائید بلکه موقعی که دعوت شده اید بیائید و چون غذا تناول کردید زود از پی کارهایتان متفرق شوید نه آنجا برای سرگرمی و انس سخنرانی کنید که این کار پیامبر را آزار می دهد واو به شما ازشرم اظهارنمیداردولی خدا را برشما از اظهارحق خجلتی نیست.
وظیفه یک پیامبر که از سوی خدا (خدای حقیقی )میباشد چیست ؟ اگر دوست بسیار صمیمی و یا حتی برادر شما ،به شما بگوید که دعوت نشده به منزلش نروید چه حالی به شما دست میدهد ؟ مگر وظیفه محمد بغیر از این بود که تمام عمرش را برای مردم صرف کند و تمام وقتش برای خدا صرف شود ؟ آیا تمام مشکلات محمد حل شده بود و فقط این مشکلش باقی مانده بود ؟ آیا خدائی به این عظمت دستورتی به این کوچکی میدهد؟ از همه مهمتر اینکه این آیه چه ربطی به زمان ما دارد ؟
بنظر من محمد تمام این آیات را جهت رفاه و راحتی خود گفته است. و هیچگاه خدای دانا و توانا این سخنان سبک را نمیگوید

...............................................

caricature_september

...................................