امروز 28 اسفند است

در 28 اسفند سال 1387 امید رضا میر صیافی به جرم
وبلاگ نویسی در زندان به قتل رسید. یاد و خاطره اش
گرامی باد .

مرگ بر جمهوری اسلامی

مرگ بر حکومت اسلامی

خونبها برای زن در اسلام

ماده سیصد قانون مجازات اسلامی:
خونبهای قتل زن مسلمان ، خواه این قتل عمدآ باشد یا غیر عمدی ، پنجاه شتر می باشد
.
ماده چهارصد و سی و پنج قانون مجازات اسلامی:
خونبهای قطع بیضه چپ یک مرد مسلمان شصت و شش شتر است و خونبهای قطع بیضه
راست یک مرد مسلمان سی و چهار شتر است و خونبهای قطع هر دو بیضه چپ و راست
مرد مسلمان صد شتر میباشد .
.
تبصره :
فرقی در این حکم میان بیضه جوان و پیر و کودک و بالغ و عنین و سالم وجود ندارد
.
نتیجه گیری از این قوانین :
خوبهای زن مسلمان تقریبآ چیزی مابین (ارزش) بیضه
چپ و راست مرد مسلمان است .