ارزش زن در اسلام

دختران علی ، که اسم مادرشان معلوم نیست ؟!؟
نخستین زنی که گرفت فاطمه دختر پیغمبر خدا بود که جز او زنی نگرفت تا در گذشت . از فاطمه حسن و حسین را داشت گویند فرزندی دیگر از او داشت به نام محسن که در خردسالی درگذشت ، با زینب کبری و ام کلثوم کبری پس از فاطمه ام البنین دختر حزام را به زنی گرفت که عباس و جعفر و عبدالله و عثمان را برای وی آورد که حسین در کربلا کشته شدند و به جز عباس دیگران دنباله نداشتند لیلی دختر مسعود بن خالد را نیز به زنی گرفت و عبیدالله و ابوبکر را برای وی آورد که به گفته هشام بن محمد در طف با حسین کشته شد اما به گفته محمد بن عمر ، عبیدالله بن علی به دست مختار بن ابی عبید در مذار کشته شد و هم به گفته او عبیدالله و ابوبکر پسران علی علیه السلام دنباله ای نداشتند و نیز اسمای خثمعی دختر عمیس را به زنی گرفت که به گفته هشام بن محمد ، یحیی و اصغر را برای وی آورد ، چنانچه هم او گوید دنباله نداشتند اما به گفته واقدی اسما، یحیی و عون را برای علی آورد بعضی ها گفته اند محمد اصغر از کنیزی زاده بود واقدی چنین گفته است ، به گفته وی محمد اصغر با حسین کشته شد و هم علی بن ابی طالب از صهبا ام حبیب دختر ربیعه بن بجیر بن عبد که از جمله اسیران خالد بن ولید در اثنای حمله به عین التمر بود عمر و رقیه را آورد . عمر چندان بزیست که به سن هشتاد و پنچ سالگی رسید و یک نیمه میراث علی از آن وی شد و به ینبع درگذشت محمد اکبر که او را محمد بن حنفیه گویند نیز فرزند علی بود از خوله دختر جعفر بن قیس از بنی حنیفه . محمد بن حنیفه به طایف درگذشت و ابن عباس بر او نماز کرد و هم او علیه اسلام ام سعید دختر عروة بن مسعود ثقفی را به زنی گرفت که ام حسن و رمله کبری را از او آورد و هم از زنان مختلف دخترانی داشت که مادرانشان را نگفته اند از جمله ام هانی و میمونه و زینب صغری و رمله صغری و ام کلثوم و فاطمه و امامه و خدیجه و ام کرام و ام سلمه و ام جعفر و جمانه و نفیسه که همگی دختران علی بودند و مادرانشان کنیزان مختلف بودند و هم او علیه اسلام محیاه دختر امرولیس بن عدی بن اوس کلبی را به زنی گرفت که دختری برای وی آورد که به خردسالی درگذشت .
همه فرزندان علی از پشت وی چهارده ذکور بردند و هفده زن
تاریخ طبری ، ترجمه ابولقاسم پاینده ، جلد 6 ، صفحات 2696 و2697

اگر به مطالب بالا توجه کنیم متوجه میشویم که :
1 - علی تا موقعی که فاطمه زنده بود جرات نداشت که زن دیگری اختیار کند.
2 - بعد از فوت فاطمه علی عقده چندین ساله اش را بیرون ریخت و ازدواجهای متعددی کرد .
3 - این عقده بحدی زیاد بود که او دخترهای بیشماری دارد که حتی ما اسم مادران آنها را هم نمیدانیم ؟! چون آنها کنیز (یا همان برده های زن) بودند که علی آنها را در جنگها به غنیمت میگرفت ویا میخرید.

cartoon for apr